Základní kynologická organizace Kaplice 618 - Na Střelnici
ZKO Kaplice 618 Na Střelnici Úvodní stránka
Novinky Akce ZKO Naši členové Info pro členy Fotogalerie Videogalerie Odkazy Kontakt ZKO Kaplice - Na Střeknici - Cvičiště pro psy
Cvičiště pro psy Kaplice 618 - Na Střelnici

 

Info pro členy - Archiv 2007 -2010 -2011-2012-2013-2014-2015

 

NÁVRH NA USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE NA STŘELNICI KONANÉ DNE 14.12.2014.

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE
1.Zprávu o činnosti ZKO v roce 2014
2.Zprávu o finančním hospodaření ZKO v roce 2014
3.Zprávu správce cvičáku a výcvikáře za rok 2014

ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ
1.Brigádnické hodiny na rok 2015: odpracovat 20hodin
2.Každá neodpracovaná brigádnická hodina :zaplatit  50Kč/hod.
3.Každý člen má povinnost uhradit členský poplatek:150Kč/rok
4.Každý člen má povinnost uhradit poplatek ZKO:600Kč/rok
5.Vyjímka pro p.Dvořákovou-nemá povinnost odpracovat brig.hodiny,ale poplatky členství a poplatek organizaci zůstává.
6.Nový členové ZKO :p.Čechová
                                   p.Wágnerová
                                   p.Codl
7.Naplánovat výcvikový kurz figuranta
8.Naplánovat v roce 2015 výstavu nebo bonitaci na rok 2016
9.Člen,který provádí výcvik v jiné ZKO ,nebude přijat za člena v ZKO Kaplice 618
10.Ukončení členství: od 1. ledna 2015 bylo ukončeno na vlastní žádost p.Daniše.

ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ.
1.Zpracovat plán akcí na rok 2015.
2.Zpracovat plán brigádnické činnosti na rok 2015

NÁVRHOVÁ KOMISE:
p.J.Kučerová
p.J.Skipalová
p.D.Tomešů

USNESENÍ BYLO ODSOUHLASENO 11ČLENY ZKO KAPLICE 618.
Zpracovala:dne 30.12.2014  Kučerová

 

 

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE 618,NA STŘELNICI KONANÉ DNE 14.PROSINCE 2014.

PROGRAM SCHŮZE:
1.Zahájení schůze/p.Císař/
2.Volba návrhové komise
3.Schválení návrhové komise
4.Zpráva o činnosti ZKO v roce 2014/předseda p.Bartal/
5.Zpráva o finančním hospodaření ZKO v roce 2014/p.Císař/
6.Zpráva správce cvičáku a výcvikáře za rok 2014/p.Klimeš/
7.Diskuse
8.Usnesení
9.Závěr

1-Výroční schůzi zahájil přivítáním
  a prezentací členů jednatel ZKO p.Císař
   Na členské schůzi bylo přítomno: 11členů ,omluveno:3 členi z 20 členů celkem.
   Schůze byla usnesení schopna!
2-Volba návrhové komise-navržena: Kučerová J.   Skipalová J. Tomešová D.

 


3-Návrhová komise byla schválena 11členy
4-Zprávu o činnost přednesl předseda ZKO
p.Bartal:vyhodnotil akce konané v roce 2014
                                                            -seminář :pachové práce s p.Pejšou
                                                            -obranářský závod- zrušen
                                                            -výběrový závod  MČR stopařů
                                                            -stopařský závod
                                                            -I.ročník Jarní toulání po Kaplicku
-V roce 2013 bylo  v usnesení-členskou schůzí uloženo
:-koupit křovinořez
                                                                                         -koupit pistoli
                                                                                         -upřesnit evidenci brigád
                                                                                         -založení účtu u banky pro ZKO
       
Všechny  uložené úkoly SPLNĚNY!!!
-Účast na Krajské konferenci ČKS Jihočeského kraje -p.Bartal  a p.Císař/p.Bartal podal členům informace z této konference/
-Spuštěny nové webové stránky ZKO Kaplice,Na Střelnici na adrese:http://zko-kaplice.cz.
 Vytvořeny grafickým studiem Petry Vítkové-Toxaro.cz
-Dar-pomůcka na výcvik psa/rukáv/
-Akce na rok 2015
-seminář obrany s p.Pejšou
                             -setkání pejskařů /všech bývalých i stávajících členů/
                             -II.ročník Jarního toulání po Kaplicku
                             -VII.ročník Stopařský závod-kat.ZM,ZVV1
                             -MČR-stopařů mládeže
-Naplánovat výcvikový kurz figuranta
-Naplánovat výstavu nebo bonitaci NO /2016/
-Byla provedena inventura pomůcek k výcviku a vyřazení poškozených a nakoupení nových
-Výcvik psů na zkoušky našich členů
5.-Zprávu o finančním hospodaření přednesl pokladník:
p.Císař-financování semináře
                                                                                   -stopařské závody
                                                                                   -výběrový závod MČR stopařů mládeže/dotace ČKS/-dotace od           
města,sponzorské dary
                                                                                   -vyúčtování nedělních výcviků
                                                                                   -startovné na akcích
                                                                                   -vyúčtování-údržba
                                                                                   -poplatky za kotce
                                                                                   -investice
                                                                                   -administrativa
6.-Zprávu  správce cvičáku přednesl
p.Klimeš-vyhodnocení brigádnických hodin
                                                                         -údržba cvičáku
                                                                         -kácení stromů a jejich úklid
                                                                         -úklid dřeva
                                                                         -úklid listí a cvičiště
                                                                         -vylepšeno zázemí pro výcvik
                                                                         -vyhrábnutí díry na suché WC za pomoci techniky
                                                                         -položení betonových panelů
                                                                         -přendání a oprava dvou suchých WC,jejich umístění
                                                                         -dovybavení technického skladu
7.Diskuse-schválení nových členů ZKO
-p.R.Codl-pro hlasovalo 11 členů
                                                                p.D.Wágnerová -pro hlasovalo 11 členů
                                                                p.S.Čechová -pro hlasovalo 11 členů
 -zvážit členství členů,kteří provádí výcvik v jiné organizaci,bylo navrženo:, členem naší ZKO Kaplice se  nestanou členi provádějící výcvik v jiné ZKO-pro hlasovalo 11 členů
-členům,kteří neodpracovali v roce 2014 brigádnické hodiny,byl odpuštěn poplatek za neodpracované hodiny-
pro hlasovalo 11 členů
-od roku 2015
je povinnost všech členů zaplatit členský poplatek -150Kč,poplatek roční/ organizaci/ -600Kč,odpracovat 20 brigádnických hodin,za každou neodpracovanou hodinu je 50Kč
-vyjímku pro M.Dvořákovou /mateřská dovolená/-nemá povinnost odpracovat brigádnické hodiny
                                                                             -platí členský příspěvek a poplatek organizaci
-na vlastní žádost p.Daniše bylo od ledna 2015 jeho členství v ZKO Kaplice ukončeno
8.-
Usnesení -mimo zápis
9.-
Ukončení schůze zakončil p.Císař
                                                                                                          zpracovala:dne 30.12.2014 Jana Kučerová

 

 ZKO Kaplice

 

 

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZKO KAPLICE 618,NA STŘELNICI KONANÉ DNE 14.12. 2013.

PROGRAM SCHŮZE.

1.  Zahájení schůze/p.J.Císař/

2.  Volba návrhové a volební komise a ověřovatele zápisu.

3.  Zpráva o činnosti ZKO v roce 2013 /p.J.Bartal/

4.  Zpráva o finančním hospodaření ZKO v roce 2013/p.J.Císař/

5.  Zpráva správce cvičáku a výcvikáře za rok 2013/p.V.Klimeš/

6.  Zpráva revizora  /p.J.Tomeš/

7.  Volba nového výboru a revizora ZKO Kaplice 618

8.  Diskuse

9.  Usnesesení

10.Závěr

 

1. Výroční schůzi zahájil přivítáním a prezentací členů p. J. Císař. Na členské schůzi bylo přítomno 14 členů z 19 členů ZKO, 5 členů bylo omluveno. Schůze byla usnášení schopná.

2. Volba návrhové a volební komise - navržena.p. J.  Kučerová, p. A. Korbelová, p. J.  Skipalová. Ověřovatelem  zápisu byl zvolen  p. Pavel Němec. Návrhová a volební komise byla schválena 14 členy.

3. Zprávu o činnosti ZKO přednesl p. J. Bartal.

-vyhodnocení- stopařské závody -obranářské závody -MR mládeže stopařů

4. Zprávu o finančním hospodaření přednesl p. J. Císař.

-celkové hospodaření za rok 2013 -financování  MR mládeže stopařů

5.  Zpráva správce cvičáku přednesl p. V. Klimeš.

-údržba cvičiště-sekání plochy - kácení starých stromů a jejich uklid -odstranění zdi a její posun/zvětšení plochy/ - závoz nově postavené zdi zeminou -natírání překážek - celková úprava plochy před konáním MR mládeže -vyhodnocení brigád

6. Zprávu revizora přednesl p. J. Tomeš.  V účtování vše v pořádku a nebyly zjištěny žádné závady.

7. Volba nového výboru ZKO Kaplice-končí funkce výboru ZKO Kaplice po čtyřletém volebním období. Proběhla veřejná volba.

 

Návrh členů nového výboru: p. Jiří Císař,p. Václav Klimeš,p. Jiří Bartal,p. Jiří Tomeš,pí.JanaKučerová,

Hlasování-průběh:

p.Císař            -12 členů pro 2 členi se zdrželi hlasování

p.Klimeš        - 12 členů pro 2 členi se zdrželi hlasování

p.Bartal          -12 členů pro 2 členi se zdrželi hlasování

p.Tomeš        - 12 členů pro 2 členi se zdrželi hlasování

p.Kučerová    -12 členů pro 2 členi se zdrželi hlasování

 

Na funkci revizora byla navržena paní Anna Korbelová,

Hlasování-průběh:

p.Korbelová  - 12 členů pro 2 členi se zdrželi hlasování

Výbor a revizor byl zvolen 12 členy 2 se hlasování zdrželi

 

SLOŽENÍ VÝBORU:

 PŘEDSEDA VÝBORU ZKO:   p. Jiří Bartal

JEDNATEL A POKLADNÍK:    p. Jiří Císař

SPRÁVCE CVIČÁKU :             p. Václav Klimeš

ČLENEM VÝBORU:                pí. Jana Kučerová , p. Jiří Tomeš

REVIZOR:                                pí. Anna Korbelová

 

8. Diskuse:

Pánové Korbel a Klimeš požadovali vysvětlení, proč nebyl zakoupen křovinořez a místo něj byla zakoupena nová sekačka na trávu. Vysvětleno předsedou, že stará sekačka již dosloužila a zakoupení nové se jevilo jako aktuálnější a potřebnější než-li zakoupení křovinořezu. Křovinořez je možné zakoupit v nadcházejícím roce. V pokladně na něj peníze jsou.

Pan Walter, bylo by potřeba zakoupit novou startovací pistoli. Odpověděl předseda: Po novém roce bude nová startovací pistole zakoupena.

Několik dalších členů navrhuje, aby byla provedena inventura materiálu-výcvikových pomůcek, vyřadit staré a doplnit nové. Jedná se především o pomůcky na nácvik obran.

Dále se diskutující dohodli na tom, že pokud se brigád zúčastní někteří rodinní příslušníci, budou brig. hodiny odpracované rodinným příslušníkem připsány na konto člena.

Členská schůze se dále dohodla na tom, že bude za tento rok odpuštěn nájem za kotce panu Josefu Danišovi  jako kompenzace za plnění bezplatné funkce figuranta pro členy ZO.

Panu Klimešovi se ukládá,  aby předložil finanční rozpočet na oplocení cvičáku a zorganizování brigád na provedení této akce. Materiál je již na cvičáku-jedná se o dar od města Kaplice. 

9.  Usnesení-mimo zápis

10.Schůzi ukončil p.J.Císař.

                                                                                                                                       Zapsala: Jana Kučerová

 

Ověřovatel zápisu:  Pavel Němec

ZKO Kaplice

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ VÝROČNÍ SCHŮZE
KONANÉ DNE 15.12.2012 V ZKO KAPLICE.

 

Zahájení schůze p. JUDr. J. Císařem

 

Přítomno bylo 13 členů ZKO
Návrhová komise - byla navržena v tomto složení: p.Dvořáková, p.Korbelová, p.Kučerová - schváleno 13 hlasy

 

Programem nás seznámil nás p.Císař

 

1.ZPRÁVA VÝCVIK,AKCE V ROCE 2012 A PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2013 ZKO KAPLICE
2.ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ ZKO KAPLICE
3.ZPRÁVA HOSPODÁŘE ZKO KAPLICE
4.ZPRÁVA ČLENSTVÍ V ROCE 2012 V ZKO KAPLICE
5.ZPRÁVA REVIZORA ZA ROK 2010 ZKO KAPLICE
6.DISKUZE

 

1. Zpráva o výcviku a akcích v roce 2012 – 2013 nás seznámil předseda p. J. Bartal

 

- zkoušky ZOP, BH
- pořádal se 4.ročník Stopařského závodu podle ZM, ZVV1 silně obsazena
- pořádala se Krajská výstava NO
- proběhl Seminář/poslušnost/, přednášel a ukázky nám předvedl p.Pejša/ byla plně obsazena, přínosem každému kdo pracuje nebo začíná pracovat se svým psím kamarádem/
- rozšíření placu na cvičišti /betonová zed/ - poděkování p.Klimešovi, p.Tomešovi a ostatním za vykonanou práci/
- elektoinstalace v klubovně /poděkování p.Tomešovi a ostatním co se podíleli na práci/

 

 Rok 2013
- květen-zkoušky z výkonu
- 5.ročník stopařského závodu podle ZM,ZV1
- MR mládeže stopařů-12.10 . -14.10.2013 schválen ČKJ-bude navrženo městu Kaplici ,aby se stalo hlavním sponzorem pro tuto akci.
- Výcvikový plán a plán akcí bude navržen výcvikáři ZKO,seznámeni budou všichni členi na stránkách organizace a v klubovně
- činnost členů - účast na zkouškách, závodech, výstavách, akce pořádané pro děti oblečení vyřizuje p.Bartal

 

 2. Zpáva o hospodaření-seznámil nás pokladník  p.JUDr. J. Císař
Financování:
- betonová zed/bude v příštím roce pokračovat/
- elektroinstalace klubovny
- rozvody
- seminář

 

Přijaté finance:
- poplatky za výcvik nečlenů ZKO
- výběr nájemného z kotců
- sponzorské dary
- výstavy,závody/startovné ,výstavní poplatky/
- prodej dřeva

 

Členské známky:
proběhne nejdříve výběr peněz od členů a podle toho se zakoupí počet známek pro členy ZKO
 

3.Zpráva hospodáře-seznámil nás p.Klimeš
Kotce - vyřešit nepořádek kolem kotců
- vyřešit zabezpečení

- sociální zařízení přendat
- opravit odkládací kotce
- překážky předělat,opravit
- betonová zed pokračovat
- klubovna technické zázemí
- celková údržba cvičiště
 

- posekání cvičiště - dohodnout odměnování
- poděkování p.Korbelovi za pomoc při brigádách - není člen ZKO
- brigády-zapojení více členů
- oplocení /vyjádření města Kaplice/
- elektoinstalace-poděkování p.Tomešovi
- dřevo-poděkování p.Ferenčík,p.Klimeš a všem co pomáhali

počet odpracovaných hodin si možno zkontrolovat v klubovně na nástěnce

4. Zpráva ohledně členstvi-seznámil nás předseda ZKO  p. J. Bartal 

Navrženi na ukončení členstvi:
-
p. Kostka - dluží ZKO 1350Kč
- p.Nováková - nemá žádné pohledávky k ZKO
- p.David - dluží 1000Kč

- p.Halabrim, p.Linha, p.Sládeček / bude s nimi ještě projednáno členství p.Bartal/

Přihlášky za člena ZKO:
- p.Korbel
- p.Hekrlová

 Pozastavení členství na vlastní žádost:
- p.Dvořákové

- p.Ertl - zůstává členem a 150Kč za známku zaplatí organizace

5. Zpráva revizora p.Tomeše
- v roce 2012 bylo vše v ZKO Kaplice v pořádku
 

 6-Diskuse
p.Bartal - figuranské zkoušky
-školení kladečů stop
(kdo bude mít zájem nahlásí p.Bartalovi)

 - ukázky pro děti-program připravit do předu
- MR mládeže
- rukávy-vytřídit staré, zničené - zakoupit nové

NÁVRH NA USNESENÍ

 

 Výroční schůze se zúčastnilo 13 členů - tím bylo možno provést hlasování ve všech bodech schůze.

 

Program schůze:
1.Zpráva výcvik,akce v roce 2012 a připoravované na rok 2013
2.Zpráva o finančním hospodaření
3.Zpráva hospodáře
4.Zpráva členstvi v roce 2012
5.Zpráva revizora
6.Diskuze

 

Návrhová komise - p,Dvořáková, p.Korbelová, p.Kučerová

 

Výcvikový plán-zkoušky, jiné akce-výboru se ukládá navrhnout výcvikový plán na rok 2013 MR mládeže stopařů v roce 2013 Finanční hospodaření -posekání cvičiště-finanční odměna 500Kč/na osobu Oprava překážek Brigády zůstává vše stejné/počet hodin,penále za neodpracované hodiny/ Ukončení členstvi p.Kostka,p.Nováková,p.David Přihlášky za členy p.Korbel.p.Hekrlová Projednání o ukončení z členy-p.Halabrim,p.Linha,p.Sedláček

 

Ponecháno členství p.Ertl a 150Kč poplatek za známku zaplatí organizace Pozastavení členstvi p.Dvořákové na vlastní žádost Zpráva revizora - vše v pořádku

 

 ČLENSKÁ SCHŮZE PŘIJÍMÁ TENTO NÁVRH USNESENÍ A VŠECH 13 ČLENŮ ODSOUHLASILO.

ZKO Kaplice 

Usnesení z Členské schůze ZKO Kaplice Na střelnici
konané dne 12.12. 2010.

Členská schůze schvaluje:

 1, Zprávu  o činnosti ZKO za rok 2010 a zprávu výcvikáře předseda ZKO Bartal J.
2, Zprávu o finančním hospodaření ZKO v roce 2010  JUDr.Císař J.
3, Zprávu správce cvičáku  Klimeš V.
4, Zprávu revizora účtů Tomeš J.
5, Vyškrtnutí členů ZKO Kaplice pana Vratislava PETŘÍKA a pana Petra ŠULKA.
6, Přijetí nových členů ZKO Kaplice paní Janu SKIPALOVOU a sl. Anetu NOVÁKOVOU.

 Členská schůze ukládá:

 1, Správci cvičáku, zorganizovat v rámci konaných brigád, dokončení terénních úprav    cvičiště, zejména dorovnání plochy a dosev travin.
2, Výboru ZKO zpracovat a dohodnout úpravu kotců a odkládacích kotců.
3, Členům, kteří nebudou mít v roce 2011 odpracováno stanovených 20 brigádnických hodin, doplatit za každou neodpracovanou hodinu 50,- Kč.
4, Správci cvičáku, zpracovat plán sečení travního porostu cvičáku ( do 30.4. 2011 ).
5, Panu Davidu PETROVI složit opravnou zkoušku pro figuranty ( do 31.12.2010 ).
6, Výcvikářům, aby zajistili při výcviku obran dodržování zásady „ NEJDŘÍVE DOMÁCÍ  POTOM  HOSTÉ“.
7, Výboru ZKO, zpracovat plán výcviku na rok 2011 a do něj zahrnout alespoň jeden výcvikový seminář.
8, Výboru ZKO, upozornit členy  pana MVDr. Pavla JAHODU a pana Milana ERTLA na nutnost zaplacení členských známek a klubových poplatků na rok 2011. 

 Usnesení bylo všemi přítomnými jednohlasně přijato.

 Podle písemných podkladů návrhové komise zpracoval:
JUDr. Jiří CÍSAŘ, jednatel ZKO

 ZKO Kaplice

ZÁPIS z  členské schůze ZKO Kaplice Na Střelnici
konané dne 27.12.2009

 Program:
1, Zahájení
2, Zpráva o činnosti výboru ZKO  - J. Bartal
3, Zpráva o stavu finančního hospodaření ZKO - J. Císař
4, Zpráva správce cvičáku. - V. Klimeš
5, Zpráva správce cvičáku. - N. Halecká
6, Plán akcí na rok 2010. - J. Bartal
7, Přijatí nových členů ZKO.
8, Diskuse.
9, Usnesení.
10, Závěr.

ad. 7, Přijetí nových členů

Na schůzi bylo přijato pět nových členů:
paní  TONDLOVÁ Lenka
pan   LINHA Josef
pan   DRGOŇA Aleš
pan   ERTL Milan
pan   ŠULEK Petr

ad. 8,

USNESENÍ

Členská schůze přijala všemi hlasy usnesení následujícího znění:

 Členská schůze schvaluje:
1,  Zprávu o činnosti výboru ZKO
2,  Zprávu o stavu finančního hospodaření.
3,  Zprávu o správce cvičáku ZKO.
4,  Zprávu výcvikáře ZKO.

Členská schůze ukládá výboru ZKO:
1, Provést inventuru majetku ZKO do 31.1. 2010. Zodpovídá: předseda ZKO J.Bartal, správce cvičáku V.Klimeš a výcvikářka N.Halecká.
2, Zařadit do plánu akcí na rok 2010 ještě jedny zkoušky podle řádu Kynologické jednoty.

Členská schůze doporučuje:
1, Projednat s MěÚ Kaplice další možnosti profinancování údržbových prací a investicí z městského fondu na opravy a údržbu zařízení v majetku města Kaplice.

Zpracoval: JUDr. Jiří CÍSAŘ, jednatel ZKO

 

ZÁPIS Výroční  členské schůze ZKO Kaplice Na Střelnici
konané dne 15. 2. 2009

  2, Volba volební komise.
3, Diskuse.
4, Volba nového výboru ZKO,  delegáta pro Krajskou konferenci ČKS  a  kandidáta do výboru KV ČKS Jihočeského kraje.
5, Usnesení.
6, Závěr

1, Jednání započalo v 09.00 hod.
Jednání schůze bylo usnášení schopné, ZKO má 14 členů, přítomno 13 členů, nepřítomen
pan Jan Hlušička – neúčast nezdůvodněna.

Jednání řídil -  JUDr. Jiří Císař.

 2, Volba volební a návrhové komise:
předseda: KLIMEŠ Václav
členové: HALECKÁ Nikola + TOMEŠ Jiří

 3, Diskuse:
- všemi hlasy byl přijat návrh, aby volby byly veřejné a o každém členu nového výboru se hlasovalo jednotlivě.
- všemi hlasy byl rovněž přijat návrh, aby nový výbor byl pouze tříčlenný.

 p.KLIMEŠ: navrhuje, aby delegátem a kandidátem do KV ČKS byl zvolen pan Vratislav PETŘÍK, a členy nového výboru byli pánové BARTAL Jiří a CÍSAŘ Jiří.
sl.HALECKÁ: navrhuje, aby dalším členem výboru byl pan KLIMEŠ
pánové HENDRYCH a DANIŠ: vyslovují souhlas s přednesenými návrhy a podporují je.
p.BARTAL: navrhuje, aby dalším členem výboru byl pan TOMEŠ Jiří

 4, Volba nového výboru ZKO:
O každém navrhovaném členu bylo hlasováno zvlášť:

 BARTAL  Jiří        -     zvolen 12 hlasy
JUDr. CÍSAŘ  Jiří -     zvolen 12 hlasy
KLIMEŠ Václav    -     zvolen 12 hlasy
TOMEŠ Jiří            -     zvolen 12 hlasy

PETŘÍK Vratislav  -     zvolen 12 hlasy

Nový výbor ZKO se na obsazení funkcí dohodl takto:
BARTAL  Jiří - předseda ZKO
JUDr. CÍSAŘ  Jiří - jednatel - pokladník
KLIMEŠ Václav - správce cvičáku
TOMEŠ Jiří  - revizor

 V průběhu diskuse byla též projednána otázka výcvikáře, kterým i nadále byla zvolena všemi hlasy slečna Nikola HALECKÁ.

 5,  Výroční členská schůze přijala všemi hlasy toto následující usnesení:

 a,Výroční  ČS ZKO zvolila výbor ZKO ve složení:
BARTAL Jiří - předseda ZKO
JUDr. CÍSAŘ  Jiří- jednatel  - pokladník
KLIMEŠ Václav   - správce cvičáku
TOMEŠ Jiří - revizor

 b, Výroční  ČS ZKO zvolila delegátem pro Krajskou konferenci ČKS Jihočeského kraje a kandidátem  do výboru KV ČKS Jihočeského kraje pana Vratislava PETŘÍKA.
c, Výroční ČS ZKO zvolila výcvikářkou  slečnu Nikolu HALECKOU.
6,
Jednání ukončeno v 11.00 hod.

zpracoval: JUDr. Jiří CÍSAŘ, jednatel ZKO

 ZKO Kaplice

28.1.2008 Výborová schůze ZKO Kaplice

Přítomnost:
V.Petřík, JUDr. J.Císař,  J.Bartal, V.Klícha, L.Lieblová

 1, Výbor ZKO se usnesl, že přívod elektrického proudu do areálu cvičáku nebude proveden ze sítě společnosti EON, neboť by se jednalo o značně nákladnou investici a ani následný provoz by nebyl pro ZKO rentabilní. Bylo rozhodnuto, že bude zakoupena další elektrocentrála, kterou bude zabezpečena dodávka elektrické energie pro celý areál cvičáku. Zároveň bude provedeno zasíťování celého objektu. Termín uskutečnění-1/2 roku 2008.
2, Město Kaplice požádalo o vydání maringotky, která je v současné době na cvičáku a měla být využívána  pro potřeby ZKO. Správce cvičáku zajistí vyklizení věcí z maringotky a její předání panu V.Codlovi z MěÚ Kaplice. Termín-do 14 dnů.
3, Výbor ZKO se zabýval nabídkou na pořádání MR a výstavy RTV v roce 2009. V současné době nemá výbor dostatek informací pro to aby mohl tuto otázku rozhodnout. Proto předseda ZKO p. Petřík požádá p. MVDr Jahodu o bližší informace, případně jej pozve na příští jednání výboru.
4, Bude vypracována písemná přihláška  člena ZKO Kaplice, spolu se seznamem poplatků, který bude vyvěšen na nástěnce před klubovnou. Zajistí p.Bartal a pí  Lieblová. Výcvikář a pokladní budou ve vzájemné součinnosti zabezpečovat distribuci přihlášek a výběr poplatků od nových členů ZKO. Termín-konec února 2008
5, Bude zpracován měsíční plán přítomnosti figuranta na výcviku, který bude vyvěšen na www stránkách klubu. Zodpovídá - předseda  a jednatel.
6, Výbor vzal na vědomí oznámení p. Petra Komedy o ukončení členství v ZKO Kaplice k 31.12.2007.

 zpracoval: jednatel JUDr. Jiří Císař

 ZKO Kaplice

Výborová schůze ZKO Kaplice 24. 2. 2008

Přítomnost:
V.Petřík, JUDr. J.Císař,  J.Bartal, V.Klícha,
L.Lieblová-omluvena

 1, Správce cvičáku zajistí rozvod elektroinstalace po objektu klubovny a vybraných místech cvičáku u odborného pracovníka. Termín do konce měsíce dubna.
2, Maringotka byla řádně vrácena MěÚ Kaplice, a protokol o převzetí je uložen v dokumentaci.
3, V měsíci březnu budou dokončeny přihlášky pro nové členy ZKO, které vypracovává pí. Lieblová a p.Bartal.
4, Předseda ZKO zajistí nahlášení zkoušek z výkonu na měsíc červen 2008 a to dle národního zkušebního řádu a řádu IPO.

zpracoval: jednatel JUDr. Jiří Císař

 

Výborová schůze ZKO Kaplice 29. 3. 2008

schůze se nekonala - výbor nebyl usnášení schopen z důvodu neúčasti jeho některých členů.
předseda: V. Petřík - omluven - účast na výstavě
pokladní: L.Lieblová - omluvena - účast na výstavě
výcvikář: V.Klícha - omluven

 zpracoval: jednatel JUDr. Jiří Císař

 ZKO Kaplice

ČLENSKÁ SCHUZE 14.12.2008 ZKO Kaplice Na Střelnici 

kmenový počet členů: 16
účast: 11
ČS ZKO je usnášení schoponá

Program:

1. Zahájení.
2, Volba návrhové komise. (Klimeš, Hendrych, Daniš )
3, Zpráva o činnosti výboru ZKO -  přednesl   p. Petřík
4, Zpráva o výsledku hospodaření -  přednesla pí. Lieblová
5, Zpráva o úrovni a výsledcích výcviku - přednesl sl. Halecká
6, Zpráva  správce cvičáku - přednesl p. Bartal
7, Diskuse.
8, Usnesení.
9, Závěr.

ad.1, Schůzi zaháji a řídil J.Císař, na jednání přivítal 7 členů  nově vzniklé ZKO Velešín U Letiště, kteří se jednání zúčastnili jako hosté, všichni byli až do 30.11.2008 členy ZKO Kaplice Na Střelnici.
ad. 2, Byla zvolená návrhová komise ve složení pp. Klimeš, Hendrych, Daniš.
ad. 3, Byla přednesena Zpráva o činnosti výboru - přednesl předseda p.Petřík
ad. 4, Byla přednesena Zpráva o hospodaření - přednesla pí.Lieblová
ad. 5, Byla přednesena Zpráva o úrovni a výsledcích výcviku - přednesla sl. Halecká
ad. 6, Byla přednesena Zpráva správce cvičáku - přednesl p. Bartal
ad. 7, Diskuse
Halecká: Poděkovala všem bývalým členům ZKO Kaplice nyní členům ZKO Velešín U Letiště, za jejich práci vykonanou ve prospěch ZKO Kaplice Na Střelnici 
Jahoda: Jakým způsobem bude dál fungovat figurování, když podle jeho názoru ZKO Kaplice nebude mít po odchodu členů do Velešína žádného vyškoleného figuranta?
Bartal: ZKO Kaplice má i nadále své  figuranty, jedním je pan Hendrych a druhým je pan Daniš, který se nyní zaškoluje. Dále se předpokládá, že  budou využíváni figuranti odjinud jako např. p. Pejša a pod., které lze dle potřeby domluvit, je ale potřeba počítat s tím, že se tito figuranti budou platit.
Císař: Žádá Členskou schůzi, aby vzhledem ke vzniklé  situaci uložila V ZKO, aby na své první výborové schůzi, připravil svolání mimořádné Členské schůze, na které by byl zvolen nový výbor ZKO a ustanoveny nové orgány ZKO.
Bartal: Vyjádřil souhlas s tímto návrhem a podpořil jej. Zároveň vyjádřil naději, že obě organizace budou spolu spolupracovat tak jak tomu bylo kdysi.
Petřík: Zdůrazňuje, že všichni, kteří budou žádat o vyřazení z evidence ZKO Kaplice, musí mít  s ní vypořádány veškeré náležitosti. To znamená zaplecené známky, brigády, příspěvky a případně odevzdaný materiál.
Klícha: Nová ZKO Velešín se nachází při cestě z Velešína na Velešín Nádraží, naproti letišti místního aeroklubu. Úmyslem Velešínských není rozhodně snaha přetáhnout lidi z Kaplice do Velešína, ale naopak přeje si dobrou spolupráci a věří, že mezi oběma organizacemi budou panovat dobré, přátelské vztahy. 
Ticháčková: Oznamuje, že předává kantýnu  paní Tomešové a věří, že ji bud spravovat dobře. Děkuje Kaplické ZKO, za to že lidé z Velešína mohli čtyři roky cvičit a za to, že se mohli považovat za členy tohoto kolektivu. 

ad. 8, Usnesení.

1,ČS ZKO Kaplice Na Střelnici schvaluje
- Zprávu o činnosti V ZKO
- Zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2008
- Zprávu o výsledcích výcviku
- ukládá pí.Lieblové a sl.Halecké aby své zprávy v písemné podobě předali jednateli ZKO nejpozději do 20.12.2008
- Zprávu správce cvičáku.

2,ČS ZKO ukládá VZKO,
aby na své první VS konané dne 25.1.2009 připravil vše pro svolání mimořádné ČS ZKO na den 15.2.2008 na 09.00 hod. tak, aby na ni mohl být zvolen nový výbor ZKO.

3, ČS ZKO Kaplice Na Střelnici děkuje všem odcházejícím členů do nové ZKO ve Velešíně za vykonanou práci a dobrou reprezentaci, o kterou  se svým působení  po dobu trvání jejich členství zasloužili a přeje jim mnoho úspěchů a zdaru.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO VŠEMI HLASY

Zapsal: jednatel ZKO: JUDr. Jiří Císař

 

Členskou schůzí ze dne 8. ledna 2006 byl zvolen výbor ZKO ve složení:

 PETŘÍK Vratislav - předseda ZKO
JUDr. CÍSAŘ Jiří - jednatel
LIEBLOVÁ Lucie - pokladní
BARTAL Jiří - správce cvičáku
HALECKÁ Nikola - výcvikář
HLUŠIČKA Jan - revizor účtů

PETR David - figurant
HENDRYCH Milan - figurant

    V tomto složení pracuje výbor ZKO po celý rok 2007.  Schůze výboru se konají vždy poslední neděli v měsíci a bude tomu tak i v nadcházejícím roce 2008.

ZKO Kaplice   

Poslední členská schůze se konala dne 9.12. 2007  od 09.00 hod. v klubovně  ZKO.

Program:

1. Zahájení.
2, Volba návrhové komise. (p. Komeda, sl. Halecká, p. Račák )
3, Zpráva o činnosti výboru ZKO -  přednesl   p. Petřík
4, Zpráva o výsledku hospodaření -  přednesla pí. Lieblová
5, Zpráva o úrovni a výsledcích výcviku - přednesl p. Klícha
6, Zpráva  správce cvičáku - přednesl p. Bartal
7, Diskuse.
8, Usnesení.
9, Závěr.

Podle presenční listiny bylo přítomno 14 členů. Jednání ČS ZKO řídil JUDr. Císař.

    Přednesené zprávy uvedené pod body 3-6 jsou zpracovány písemně a jsou  uloženy s ostatními dokumenty z jednání ČS ZKO.

ad.7, Diskuse:

Halecká:  vyzvala figuranty, aby řekli jak si dále představují svou práci a jakým způsobem budou organizovat výcvik? Lidé jsou nespokojení, protože se tady nic neděje a raději jdou někam jinam.
Petr: jako figurant nemá potřebné vybavení od ZKO, má své vybavení, od ZKO žádné nedostal a ptá se zda nějaké figurantské věci od ZKO dostane?
Bartal: jako správce cvičáku vydá figurantovi věci, které bude potřebovat a kdykoli o to požádá, není v tom žádný problém, pomůcek je dostatek.
Klícha: na výcvikové pomůcky bylo vyčleněno 5 000.- Kč, ale bylo za ně nakoupeno něco jiného. Rukávy jsou, ale problém je v domluvě s figurantem, protože když slíbil tak potom nemohl a tím trpí lidé, kteří si přišli zacvičit.
Lieblová: pokud figurantovi nebo výcvikáři chybí nějaké věci je to třeba říci a věci se dokoupí, v pokladně je peněz dost. Musí to ale někdo z nich říci.
Jahoda: je potřeba zabezpečit, aby byl k dipozici figurant hlavně v neděli, protože v neděli se provádí základní výcvik a ten je potřeba zabezpečit.
Petr:v minulosti měl nějaké problémy, ale v současné době je schopný splnit všechny své povinnosti, které pro něj vyplývají z nedělních tréninků a pokud bude někdo požadovat figurování v týdnu je ochoten také přijet, ale požaduje alespoň 50,- Kč na benzín. 
Halecká: situace by se dala také řešit tak, že by se objednali figuranti odjinud a mohli by se střídat, byl by to přínos. Museli by se ale zaplatit, protože dnes nikdo zadarmo nefiguruje.
Ticháčková: děkuje Klíchovi a Halecké za to, že se i přes všechny potíže snaží výcvik v neděli zabezpečit, že to dělají svědomitě a dobře.
Petr: znovu ujišťuje, že je ochoten a schopen výcvik v neděli zabezpečit. 
Halecká: figurant by ale měl hlavně říci kdy je schopen příjít a kdy naopak nebude k dispozici, aby se mohlo říci kdy bude výcvik bez obran, nebo se zajistil figurant jiný.
Halecká: bude opravován plot kolem cvičáku a kdy?
Bartal: ano bude opravován, výbor vyčlenil peníze z dotace města a v současné době se nakupuje pletivo a ostatní potřebné tak, aby na některé z příštích brigád mohl být plot opraven.
Ticháčková: proč neorganizuje ZKO nějakou akci pro děti, nebo voříškiádu.
Halecká: připojuje se k návrhu.
Jahoda: připojuje se k návrhu. 
Císař: vyzývá členy, aby své návrhy předložili výboru ZKO do konce února do konání výborové schůze, nebo přímo na ni, tak aby se mohl výbor potom tímto návrhem zabývat.
Jahoda: navrhuje, aby ZKO měla své www stránky, kde by mohla prezentovat svou činnost. Dohodnuto, že stránky budou založeny, administrátorem byl určen J.Bartal. Úkol je potřeba splnit do konce ledna.
Jahoda: navrhuje klubu, aby uspořádal speciální výstavu RTW v roce 2009. Pokud  by měl klub o organizování této výstavy zájem, byl by schopen pořadatelství klubu zajistit. 

 

Usnesení členské schůze ZKO Kaplice Na Střelnici
ze dne 9.12.2007

Členská schůze schvaluje:
1, Zprávu o činnosti výboru ZKO
2, Zprávu o hospodaření.
3, Zprávu o výcviku.
4, Zprávu správce cvičáku.

Členská schůze ukládá:
Výboru ZKO:
- Projednat a rozpracovat náměty a připomínky obsažené v diskusních vystoupeních do plánu činnosti na rok 2008
- V měsíci únoru projednat "předběžné návrhy" na  zorganizování akcí pro děti.
- Pánům Petříkovi  a Bartalovi vytvořit vebové stránky ZKO a provádět jejich aktualizaci. 

zpracoval: jednatel ZKO: JUDr. Jiří Císař

ZKO Kaplice

 
 

 

 

 

 

 

Design by Toxaro.cz - grafické studio Petra Vítková | Administrace

ZKO Kaplice 618 - Na Střelnici