Základní kynologická organizace Kaplice 618 - Na Střelnici
ZKO Kaplice 618 Na Střelnici Úvodní stránka
Novinky Akce ZKO Naši členové Info pro členy Fotogalerie Videogalerie Odkazy Kontakt ZKO Kaplice - Na Střeknici - Cvičiště pro psy
Cvičiště pro psy Kaplice 618 - Na Střelnici

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2007 o místních poplatcích

MĚSTO KAPLICE
Obecně závazná vyhláška č. 7/2007
o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Kaplice vydalo dne 5.11.2007 podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm, h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

2

Část I.

Čl. 1

Základní ustanovení

1) Město Kaplice vybírá tyto místní poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užíváni veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity

2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad.

Část II.

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

 

Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má bydliště nebo sídlo na území města.
2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na finančním odboru městského úřadu do 15ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.
3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1) tj. držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán.

 

III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.

Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.

 

Čl. 4

Sazby poplatku

Sazba místního poplatku ze psů činí ročně v Kč:

Držitel psa bydlící trvale :

za prvého psa

čipovaný

za druhého a dalšího psa

čipovaný

za prvého psa

nečipovaný

za druhého a dalšího psa

nečipovaný

v rodiných domech ve městě

200,-Kč

300,-Kč

1000,-Kč

1500,-Kč

v rodiných domech v ost .

 

 

 

 

částech obce ( osadách , samotách )

100,-Kč

150,-Kč

500,-Kč

700,-Kč

v bytových panelových domech

 

 

   

ve městě

800,-Kč

1100,-Kč

1500,-Kč

2000,- Kč

v bytových panelových domech

 

 

 

 

v ostatních částech obce

 

 

 

 

( v osadách )

200,-Kč

300,-Kč

1000,-Kč

1500,-Kč

 

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, l/2 sazby poplatku, nejvýše však 200,- Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč .

Od poplatku jsou osvobozeni:

a) držitelé, kteří převzali psa umístěného v útulku po dobu 6-ti měsíců ode dne převzetí
b) organizační složky obce a příspěvkové organizace zřízené Městem Kaplice
c) Policie ČR a městská policie, držitelé speciálně cvičených záchranářských a loveckých psů, a držitelé psů, kteří jsou členy lesní, myslivecké a rybářské stráže, používající psa ke služebním účelům a členové základní kynologické organizace, kteří drží psy pro sportovní účely, pokud mají příslušné osvědčení (nebo doklad o zkouškách z výkonu psa).

 

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
3) Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.

Zánik poplatkové povinnosti oznámí poplatník písemně městskému úřadu, správci poplatku.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

1) Nečiní-li více než 200,-Kč ročně, nejpozději do l5. února každého roku.
2) Činí-li více než 200,- Kč, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. února a 15. srpna každého roku.
3) I při vyšší částce než 1000,- Kč lze poplatek zaplatit najednou v termínu do 31.3. každého roku.
4) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla povinnost platit poplatek.
5) Snížení sazby po provedeném očipování psa během roku. Pokud držitel psa provede očipování v první polovině roku, pro druhou polovinu roku platí 50% roční sazby

4

„čipovaný“, v případě, že bude poplatek „za nečipovaný“ zaplacen na celý rok, bude provedeno vyúčtování poplatku.

 

zdroj : vyhláška MÚ- Kaplice č.7/2007

ZKO Kaplice

 
 

 

 

 

 

 

Design by Toxaro.cz - grafické studio Petra Vítková | Administrace

ZKO Kaplice 618 - Na Střelnici